پروژه احداث خوابگاه دانشجويي ۲۰۰نفره دردانشگاه كليدخورد


پروژه احداث خوابگاه دانشجويي ۲۰۰نفره دردانشگاه كليدخورد

به منظوررفع مشكل خوابگاهي دانشجويان دانشگاه پروژه احداث خوابگاه دانشجويي ۲۰۰نفره درمجتمع آموزشي رحمتيه بااعتباري بالغ بر /۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ريال آغازگرديد.پيش بيني ميگردداين پروژه طي دوسال آينده به بهره برداري برسد

تعداد بازدید:

۲۸Source link

Related posts

Leave a Comment