زماني كه به كودك اجازه نمي دهيم كه تجربه كند‬‎ : گفتار توان گستر 09121623463

زماني كه به كودك اجازه نمي دهيم كه تجربه كند‬‎ : گفتار توان گستر 09121623463

زماني كه به كودك اجازه نمي دهيم كه تجربه كند‬‎ : گفتار توان گستر 09121623463

 

زماني كه به كودك اجازه نمي دهيم كه تجربه كند و كشف و پردازش كند و ذهن فعالي داشته باشد ( چون خودمان هيچكدام را نداريم) ترس ها و نا امني هاي خودمان را به كودكان منتقل مي كنيم. وقتي كودك نا امن شد، هر تلاشي كنيم كه او را به امنيت بازگردانيم، كار را خراب تر كرده ايم.

ذهن فعال و تجربه و شناخت از طريق يادگيري به دست مي آيد. و ذهن منفعل الگو و انباشت حاصل ياد دادن است.

زماني كه تلاش مي كنيم كه به كودك ياد بدهيم تمام آن الگوها و دانسته ها و محفوظات خودمان كه براي ما هم از نسل قبل رسيده را به كودك انتقال دهيم. ترس و وحشت و ناامني كه ما داريم از نسل قبل به ما رسيده و در زمان حال هم از طريق ما به كودكان منتقل مي شود. لطفاً اين مطالب را با درك مسئول بررسي كنيد. دچار عذاب وجدان و احساس گناه نشويد، قرار نيست معجزه كنيم بلكه فقط مي خواهيم كمي از ناامني هاي خود را كمتر به بچه ها منتقل كنيم.

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir</  a>

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

Related posts