دکتر حمید محبوبی پور فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد کرج

مرکز تحقیقات گوارش و کبد شیراز مجله گوارش و کبد ایران پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان شریعتی انجمن کبد در تهران مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران اعضای انجمن گوارش و کبد ایران کلینیک گوارش و کبد بهبود

دکتر حمید محبوبی پور فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد کرج

کرج: چهارراه طالقانی – جنب اداره پست – ساختمان امید

۰۲۶-۳۲۲۶۱۲۰۰

دکتر رامین امینی

دکتر حسین علیمردانی

دکتر سید حمید حاجی میرزایی

دکتر سمیرا صدرخانلو

kardarmanikaraj.ir

مرکز تحقیقات گوارش و کبد شیراز

مجله گوارش و کبد ایران

پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان شریعتی

انجمن کبد در تهران

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران

اعضای انجمن گوارش و کبد ایران

کلینیک گوارش و کبد بهبود

Related posts