برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از بیماری سالک در پایگاه هوایی سمنان


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ آموزش پیشگیری از سالک، درپایگاه هوایی سمنان  ارائه شد.

با هماهنگی منطقی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان سمنان و  در راستای اهمیت پیشگیری از ابتلای به بیماری سالک دکتر اسدزاده ریاست بهداری مرکز آموزش وظیفه و میدان تیر پدافند هوایی (پایگاه هوایی) سمنان در اقدامی عناوین “تعریف بیماری سالک، راهها ی انتقال، راهها ی پیگیری از بیماری سالک را جهت سربازان وظیفه  ورودی جدید آموزش داد.این برنامه بارعایت پروتکلهای بهداشتی اجراشد.

Source linkSource link

Related posts

Leave a Comment