آدرس بهترین و تخصصی ترین توان بخشی در کرج:راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

با مطالعه اطلاعات جمع آوری شده در جلسه شورای معلمان جهت تقویت املا با پیشنهادات متعدد همکاران مواجه شدیم که در ذیل فهرست وار آورده ایم .
– دقت به مشق ( رونویسی ) و تصحیح غلط ها و رعایت خط زمینه
– توجه به دست ورزی در دوره آمادگی
– مطمئن شدن از شناخت حروف الفبای فارسی
– بررسی دقیق تکلیف شب در خانه
– توجه بیشتر به دانش آموزان کند نویس
– پرهیز از حرکات اضافی موقع گفتن املا
– استفاده از دانش آموزان ممتاز برای روخوانی و تکرار و تمرین در کلاس
– توجه به نوع نشستن
– استفاده از کارت تند خوانی
– ترکیب صامت و مصوت
– اطمینان از تلفظ صحیح حروفات توسط دانش آموزان
– تصحیح املا توسط خود دانش آموزان و . . . . .ش

Related posts