شرایط خوب شدن فردی که دچار لکنت است

شرایط خوب شدن فردی که دچار لکنت است     لکنت، یک اختلال بسیار پیچیده رواني- حرکتي است که در جریان طبیعي گفتار فرد روي مي دهد که کنترل حرکتي و عملکرد زباني را درگیر مي کند و نوعاً تغییرات رفتاري، عاطفي و نگرشي نیز به همراه دارد( وارد ، ۲۰۰۶ ) شیوع لکنت در جوامع مختلف، متفاوت است. در آمریکا و بریتانیا شیوع لکنت را یک در صد  جامعه بر آورد مي کنند. به طورکل شیوع لکنت در دنیاي غرب نسبت به جوامع شرقي بیشتر است و در کودکان…

Read More

پاسخ به پرسشهای والدین درباره لکنت – سیستم آموزش آنلاین گروه توانبخشی گفتار توان گستر

  لکنت چیست؟ What is stuttering ناروانی طبیعی چیست ؟ What is normal non fluency آیا فرزند من دچار ناروانی است یا لکنت ؟ Does my child have a normal non fluency or stutter   آیا فرزند من دچار لکنت است ؟ Does my child stutter       چه کسی باید تشخیص دهد که آیا فرزند من دچار لکنت است و یا خیر ؟ Who should determine if my child stutters or not    چه چیزی باعث تبدیل ناروانی به لکنت می شود ؟ What causes normal non fluency to…

Read More