راه هایی برای نگه داشتن عزت نفس کودکان: گفتار توان گستر 09121623463

راه هایی برای نگه داشتن عزت نفس کودکان: گفتار توان گستر 09121623463

راه هایی برای نگه داشتن عزت نفس کودکان: گفتار توان گستر 09121623463

 

 

۱-شب هر کاری دارید کنار بزارید و برایش قصه بگید
۲- اشتباهاش رو راحت ببخشید
۳- خوبیهاشو بزرگ کنید
۴- به حرفاش خوب گوش بدید
۵- بی دلیل بغلش کنید و ببوسید
۶- مقایسه ش نکنید
۷-” اگه نکنی وای بحالت” رو نگید
۸- گاهی باهاش کارتونایی که دوست داره ببینید
۹- بهش نگید” تو دیگه بزرگ شدی بچگی نکن”
۱۰-اگر اشتباه کردید راحت عذرخواهی کنید.
۱۱- با فرزندتان بازی کنید
۱۲- در سفر تلفن کنید و به او بگویید دلتان تنگ شده.
۱۳- القای بینش: میدانم از عهده ی انجام آن بر میایی
۱۴- روابطتان را با همسرتان ترمیم و تصحیح کنید.

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts