دکتر فاطمه توکلی فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب کرج

قلب چیست تعریف قلب ساختار قلب تحقیق درباره ی قلب وظیفه قلب چیست تحقیق کوتاه در مورد قلب انسان شکل قلب انسان

دکتر فاطمه توکلی فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب کرج

خیابان بهار – نرسیده به میدان شهدا – خیابان طاهری – ساختمان پزشکان بهار – پلاک ۱۰

۰۲۶-۳۲۲۶۱۰۸۲ برنامه کاری مطب: شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهار شنبه 4 تا 11 شب

دکتر ابوالفضل اگوشی

دکتر سید محمدتقی نوری رحیم آبادی

دکتر محسن عمادالدین

avalinkaraj.ir

قلب چیست

تعریف قلب

ساختار قلب

تحقیق درباره ی قلب

وظیفه قلب چیست

تحقیق کوتاه در مورد قلب انسان

شکل قلب انسان

Related posts