بررسی همبستگی میان شاخص درد اسکلتی عضلانی و خستگی صوتی در بیماران مبتلا به بدآوایی ناشی از تنش عضلانی|گفتار توان گستر آزادگان

بررسی همبستگی میان شاخص درد اسکلتی عضلانی و خستگی صوتی در بیماران مبتلا به بدآوایی ناشی از تنش عضلانی|گفتار توان گستر آزادگان

 

جناب آقای قباد شبانی )نویسنده مسئول( _جناب آقای بهادر رکن آبادی _سرکار خانم نگین مرادی _جناب آقای احسان

نادری فر _جناب آقای یوسف منصوری

مقدمه و اهمیت موضوع:احساس درد و خستگی صوتی درافراد مبتلا به بدآوایی ناشی از تنش عضلانی 1 ( (MTD بوسیله اسپاسم عضلات

شانه،کوتاه شدن استرونوکلیدوماستوئید 2 ، بستهشدن فضای کریکوتایروئید 34 ،انقباض بیش از حد عضلات خارجی حنجره و تنگ شدن قسمتهای

فوقانی حنجره ایجاد میشود کیفیت زندگی این افراد تحت تاثیر درد در ناحیهگردن و اطراف حنجره، خستگی زودهنگام صدا و صداسازی با

تلاشوتقلا قرار میگیرد لذا ارزیابی دقیق از شدت درد و خستگی ناشی ازآن توسط فرد، راهکاری مفید برای پیشگیری وکاهش این علائم میباشد

از اینرو هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان شیوع درد و خستگی صوتی در افراد MTD با استفاده از پرسشنامههای اسکلتیعضلانی نوردیک 33 و

شاخص خستگی صدا 39 ( VFI (و بررسی همبستگی این دوشاخص میباشد

مواد و روشکار:در این پژوهش توصیفی تحلیلی 03 فرد) 31 مرد، 91 زن(دارای MTD 33139 ،که به ± )محدوده سنی 32 تا 01 سال(با میانگین سنی 1113

کلینیکهای گفتاردرمانی شهر اهواز مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند هرآزمودنی فرمهای NMSQ که شامل دو خرده مقیاس

فرکانس) 30 سوال( و شدت درد ) 30 سوال( و هچنین VFI که شامل سه خرده مقیاس خستگی صدا) 3 تا 33 (،ناراحتی فیزیکی) 39 تا 36 ( و بهبودی

علائم پس از استراحت) 39 تا 32 ( میباشد را تکمیل نمود جهت آنالیز از آزمون آماری همبستگیپیرسون استفاده شد

32169 و میانگین فاکتورهای شاخص ± 39161 و 36139 ± نتایج:میانگین فرکانس و شدت در شاخص درد اسکلتیعضلانی به ترتیب 1121 VFI شامل

34112 بدست آمد نتایج پژوهش حاضر ±31310 ،2190±3193 ،33110± خستگی صوتی، ناراحتی فیزیکی و بهبود علائم با استراحت به ترتب 6143

نشان داد که میان فاکتور ناراحتیفیزیکی با فرکانس) p=، 41491 r=4199 (و شدتدرد اسکلتیعضلانی) p=، 4133 r=4161 (و همچنین بهبودی علائم

پسازاستراحت با فرکانس) p=، 41433 r=4190 (و شدت درد) p=، 41431 r=4193 (همبستگی معنادار مثبت وجود داشت درحالیکه بین فاکتور

خستگی صدا با فرکانس) p=، 4149 r=4199 ( و شدت درد) p=، 4130 r=4199 (همبستگی معناداری وجود نداشت

بحث و نتیجه گیری:نتایج این پژوهش نشان داد که میان خرده مقیاسهای فرکانس و شدت شاخص درد اسکلتیعضلانی با ناراحتی فیزیکی و

بهبودی علائم پسازاستراحت همبستگی مثبت معنادار وجود دارد به طوریکه در افراد MTD با افزایش فرکانس و شدت درد، نمره ناراحتی

فیزیکی و بهبودی علائم نیز بیشتر میشودبه نظر میرسد که تغییرات شاخص درد اسلکتیعضلانی میتواند بیانگر تشدید یا بهبود فاکتورهای ناراحتی

فیزیکی و بهبودی پس از علائم در شاخص VFI باشد

0 Muscle tension dysphonia(MTD)

9 sternocleidomastoid

33 cricothyroid

33 Nordic musculoskeletal symptoms questionnaire(NMSQ)

3Vocal fatigue index (VFI)

4 ساله طبیعی فارسی زبان – تعیین اثر طول نمونه زبانی بر میانگین طول گفته بر اساس تکواژ در کودکان 5

سرکار خانم نسترن قادرنیا )نویسنده مسئول(

هدف: تحلیل نمونه زبانی ) LSA ( یکی از بهترین شیوه های ارزیابی زبان و میانگین طول گفته ) (MLU یکی از

پرکاربرد ترین شیوه ها برای تحلیل نمونه زبانی در کودکان است نمونه گیری ازگفتار خودانگیخته به منظور تعیین

MLU مستلزم صرف زمان زیادی است و در حال حاضر مشخص نیست که چه تعداد گفته از نمونه گفتار

خودانگیخته کودکان فارسی زبان می تواند نماینده توانایی آنها در تکواژشناسی و نحو باشد تعیین وجود رابطه بین

حجم نمونه زبانی و MLU می تواند راهگشای تحقیقات بعدی در زمینه تعیین حجم نمونه مورد اطمینان برای تعیین

MLU در کودکان فارسی زبان باشد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر طول نمونه زبانی بر MLUm در

0 ساله طبیعی فارسی زبان انجام گرفت – کودکان 1

روش بررسی: 34 کودک ) 31 دختر و 31 پسر( از مهدکودکهای شهر بابل انتخاب شدند نمونه گیری زبانی طی 34

، دقیقه بازی آزاد هر کودک با آزمونگر انجام گرفت چهار مجموعه از نمونه گفتار در طول های مختلف، 14

314،344 و 944 گفته، پی در پی نسخه برداری شدند میانگین MLUm در طولهای مختلف با استفاده از

آزمونهای آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد مقایسه قرار گرفت

یافته ها: میانگین MLUm در نمونه های دارای 14 )میانگین = 0004 ( و 314 )میانگین = 0093 ( گفته و نمونه های

دارای 14 )میانگین = 0004 ( و 944 )میانگین = 0092 ( گفته به صورت معنادار با هم متفاوت بود تفاوت میانگین

MLUm در سایر حجمها معنادار نبود ) p<) 4041

نتیجه گیری: در نمونه گفتار خودانگیخته کودکان طبیعی فارسی زبان طول نمونه زبانی بر MLUm موثر بوده و

افزایش طول نمونه زبانی به میزان 344 گفته یا بیشتر موجب افزایش MLUm می گردد این تاثیر در نمونه های

زبانی بیش از 344 گفته معنادار نیست

 

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir

Related posts