تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:دروغگویی در چه کودکانی بیشتر دیده میشود:

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:دروغگویی در چه کودکانی بیشتر دیده میشود:

کودکانی که به صورت افراطی خواستار جلب توجه و محبت اند.

کودکانی که شجاعت لازم و کافی را ندارند و ترسو هستند.

کودکانی که تکلیف بسیار دشواری بر آنها تحمیل شده و قدرت تحمل آن را ندارند.

کودکانی که قدرت نیاز در آنها نیرومند و دستیابی به هدف برایشان دشوار است.

کودکانی که ضعیف، عصبی و یا هیجانی هستند.

کودکانی که ایمانشان ضعیف است و فشار و اعمال قدرت شما بر آنها زیاد میباشد.

کودکانی که دوران کودکی توأم با محرومیت و نابسامانی بسیار داشته اند و محبت کافی ندیده.

Related posts