بهترین کاردرمانی در کرج:کراتوز سبورئیک

بهترین کاردرمانی در کرج:کراتوز سبورئیک

کراتوز سبورئیک رشد غیر سرطانی است که اغلب در افراد مسن دیده میشود. این مشکل می تواند در بسیاری از مناطق پوست، تنها و یا به صورت گروهی ظاهر شود. آنها ممکن است تیره و یا رنگارنگ باشند، و معمولا دارای سطح دانه ای هستند، هر چند ممکن است صاف و مومی شکل نیز باشند. شما لازم نیست آنها را درمان کنید مگر اینکه تحریک شوند و یا دوست نداشته باشید ظاهر شما دچار این مشکل باشد. آنها به راحتی با خال و یا سرطان پوست اشتباه گرفته می شوند، اما متخصص پوست می تواند تفاوت را برای شما توضیح دهد.

 

Related posts